Nuorisotyö, koulu- ja oppilashuolto, lapsiperheiden palvelut. Esimerkiksi näissä palveluissa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tulisi ensi vuoden alussa olla sujuvaa, jotta kuntalainen saa tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan. Näiden yhdyspinnoiksi kutsuttujen toimintojen sujuvuudesta huolehtiminen on iso savotta hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen kesken.

Kuntien ja hyvinvointialueen toiminnassa on lukuisa joukko risteäviä palveluita eli yhdyspintoja.

Satakunnan hyvinvointialueeseen kuuluu kaikkiaan 16 eri kokoista kuntaa. Se tarkoittaa, että yhdyspintoja eli yhteisesti vastattavia palvelukokonaisuuksia on esimerkiksi kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä todella paljon. Yhdyspinnat koskettavat useita ihmiselämän osa-alueita monissa eri elämänvaiheissa.

Vaikka hyvinvointialue vastaa ensi vuodesta lähtien sosiaali- ja terveyspalveluista, on kunnilla edelleen vastuu esimerkiksi ehkäisevästä päihdetyöstä, koulutuksen järjestämisestä, terveyden edistämisestä ja nuorisotyöstä. Kuntalaisen näkökulmasta tärkeintä on, että palvelut ja ohjaaminen niiden välillä sujuu, ei se, mikä organisaatio palvelusta vastaa. Siksi yhteistyön eri toimijoiden välillä tulee olla sujuvaa ja tiedon pitää kulkea tehokkaasti.

Yhdyspinnat herättävät kiinnostusta

Kaikki hyvinvointialueet rakentavat parhaillaan tapoja, joilla varmistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden toimiva yhteistyö. Myös järjestöillä on vahva asema yhteistyökumppaneina.

Satakunnan hyvinvointialuetta valmisteleva Satasote halusi saada syksyllä 2021 valmistelun tueksi kattavan kuvan siitä, mitkä ovat yhteistyön tavoitteet eri yhdyspinnoilla, millaisia toimijoita eri yhdyspinnoilla on maakunnan alueella, millaisia yhteistyöverkostoja on jo olemassa sekä millaisia yhteistyörakenteita tarvitaan, jotta kuntalaisille voidaan turvata sujuvat palvelut. HNY Group teki Satasotelle mallinnuksen, joka kuvasi toivotut asiat sekä antoi suosituksia huomioitavaksi valmistelussa.

Selvitystä varten HNY haastatteli asiantuntijoita Satakunnan alueelta sekä järjesti työpajoja, joihin osallistui yli 100 henkilöä kunnista, hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiosta, järjestöistä sekä muista yhteistyötahoista, kuten alueen yrityksistä.

“Työpajoissa huomasi, että yhdyspintoihin liittyvät asiat kiinnostavat todella paljon ja tietoa tulevista muutoksista halutaan saada. Myös yhdyspinta-käsitteen avaaminen ja konkretisoiminen oli tarpeellista. Yhteinen keskustelu ja ajatusten vaihtaminen rakentaa luottamusta eri osapuolten välille. Muutos on iso kaikille eikä täysin valmiita malleja ole olemassa”, sanoo Rauman kaupungin sosiaalipalvelujen johtaja Saila Hohtari.

Valmistelu työllistää paljon virkatyön ohella

Yhdyspintatoimintojen valmistelua tekee Satakunnassa Saila Hohtarin vetämä yhdyspintatyöryhmä. Työryhmällä on yhdyspintoihin liittyen hyvin laaja tehtävälista. Hyvinvointialueen valmistelun lisäksi jokaisella jäsenellä on oma virkatyönsä ja monella myös esimiesvastuita.

“Tekemistä on paljon. HNY:n projekti auttoi jatkotyön priorisoinnissa ja vei yhdyspintatyötä hyvin eteenpäin. Saimme myös osallistettua mukaan enemmän ihmisiä ja eri organisaatioita kuin olisimme omin voimin ennen viime vuodenvaihdetta ehtineet”, Hohtari sanoo.

Yhdyspinnat ovat iso kokonaisuus ja siinä on paljon ratkaistavia asioita. Kaikkia yksityiskohtia ei saada hyvälläkään valmistelulla kokonaan valmiiksi ennen hyvinvointialueen käynnistymistä, vaan ne kehittyvät vähitellen.

Jo valmisteluvaiheessa on kuitenkin tärkeä tunnistaa, mitä tahoja yhdyspintatyössä on oltava mukana kunnista ja hyvinvointialueilta sekä turvata heille riittävät resurssit yhdyspintatyöhön. Yhteistyöverkostot tulisi myös rakentaa niin, että ne varmistavat tiedonkulun ja oikean tilannekuvan, mutta eivät kuormita liikaa esimerkiksi pienten kuntien virkamiehiä.