Kansainvälinen terveydenhuollon hoitotarvikkeita valmistava yritys Coloplast halusi keväällä 2021 selkeyttä siihen, miksi ja miten markkinat ja kuntahankintojen tekotapa olivat erityisesti Suomessa muuttuneet ja muuttumassa. Mikä virkamiesten ja poliitikkojen päätöksentekoa ohjaa ja miten yritys voisi palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin?

Coloplastin Market Access Manager Mari Lassinpelto kertoo tässä, miksi ja miten projekti toteutettiin ja mitä hyötyä siitä oli.

Mari, miksi ryhdyitte projektiin?
Kuntahankinnoissa on viime vuosina tapahtunut muutoksia, tarjouskilpailut ovat laajempia ja hinta vaikuttaa määrittelevän hankintapäätöksiä yhä enemmän laadun kustannuksella. Halusimme saada paremman käsityksen siitä, mikä virkamiehiä ja poliitikkoja ohjaa päätöksenteossa ja millaisessa asemassa hoitotarvikehankinnat ovat hankintojen kokonaisuudessa. Halusimme selvittää, hahmotetaanko kunnissa, että innovatiiviset hoitotarvikkeet voivat tuoda kunnalle säästöjä terveydenhuollon kokonaiskustannuksissa. Olemme osa Pohjoismaista organisaatiota ja Suomen markkina eroaa olennaisella tavalla vaikkapa Ruotsin ja Norjan markkinasta, jossa hoitotarvikkeiden hankinnoissa innovatiivisuus ja käyttäjäystävällisyys saavat suuremman painoarvon. Halusimme riippumattoman selvityksen kautta tuoda esille, millainen Suomen markkinan tilanne tällä hetkellä on.

Teillä on hyvät kontaktit asiakkaisiinne. Miksette toteuttaneet selvitystä itse?
Asiakkaiden on helpompi puhua suoraan kolmannelle osapuolelle. Lisäksi iso arvo syntyy siitä, että tiedonhankinnan ja analyysin ammattilaiset suunnittelevat systemaattisen projektin ja toteuttavat sen. Siksi lähdimme hakemaan kumppania.

Miten projekti tehtiin?
Kumppaniksi valikoitui HNY, joka toteutti selvityksen kuntien hoitotarvikehankintoihin vaikuttavista asioista ja prioriteeteistä. HNY keräsi tietoa virkamiesjohdon ja poliitikkojen haastatteluilla ja laati raportin, joka sisälsi konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Mitä hyötyä Coloplastille oli projektista?
Kasvatimme ymmärrystä kunta-asiakkaidemme tarpeista ja siitä, millaisia toiveita heillä on yhteistyölle. Työn pohjalta pystymme tarjoamaan kunta-asiakkaille heitä parhaiten palvelevaa tietoa innovatiivisten hankintojen tueksi.

Mitä projektista seurasi?
Olemme tehneet projektin jälkeen monia konkreettisia toimenpiteitä. Vahvistamme entisestään suhdettamme kunta-asiakkaisiin ja tarjoamme heille heidän tarvitsemaansa tietoa ja koulutusta innovatiivisiin hoitotarvikkeisiin liittyen.

Miksi valitsitte HNY:n projektin toteuttajaksi?
Tiesimme, että HNY tuntee erinomaisesti sote-alaa ja sen päätöksentekotapaa sekä alan ammattilaisia. Heillä on tiedonhankinnan ammattilaisina hyvät valmiudet laadulliseen selvitystyöhön.

Millainen kokemus teille syntyi HNY:stä?
Löysimme alusta asti HNY:n kanssa yhteisen sävelen ja yhteisymmärryksen siitä, mihin projektissa pyritään. He sisäistivät nopeasti, mitä projektilta haluamme ja millaiset tiedot tuottavat meille arvoa ja uutta informaatiota. HNY oli tehokas tiedonhankinnassaan ja tavoitti meille olennaiset haastateltavat, vaikka kohderyhmä olikin vaativa. Tuloksista myös huomasi, että HNY pääsi keskusteluissa haastateltavien kanssa riittävän syvälle aihepiirin yksityiskohtiin.

Mitä tekisitte toisin, jos projekti alkaisi nyt?
Haastatteluissa olisi voinut pureutua syvemmin terveydenhuollon kustannusrakenteeseen.

Millaiseen tarpeeseen suosittelette tämän tyyppistä projektia?
Oman kokemukseni perusteella suosittelisin projektia silloin, jos markkinatilanne on muutoksessa ja on vaikea hahmottaa konkreettisesti, millaisia muutoksia on menossa ja mihin asioihin sekä millä tavoin voisi yrityksenä vaikuttaa. Projekti selkeytti näkymää ja antoi konkreettisia ideoita toimintaan.